Browar De Facto, browar rzemieślniczy

Zapytania Ofertowe

05.12.2021

Zapytanie ofertowe

dotyczące zakupu linii rozlewniczej do puszek aluminiowych w ramach projektu grantowego pod nazwą „Projekty grantowe Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej w ramach osi 7.” nr RPKP.07.01.00-04-0035/20 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 7.1. Rozwój Lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 214-2020

ZAMAWIAJĄCY:

Browar De Facto Piotr Domański

Zgoda 14 B

87-700 Aleksandrów Kujawski

NIP: 8471413094

REGON: 364819672

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nowej, automatycznej rozlewarki do puszek aluminiowych składającej się z:

1. Maszyny podstawowej do automatycznego puszkowania i zamykania wyposażonej w:

– Urządzenie do regulowanego przedmuchu CO2 (DO buster and CO2 regulation Equipment);

– urządzenia sterującego niski i wysoki przepływ – kontrolujące pianę dla piwa >4,2gr CO2/litr (low flow and high flow – foam control for beer >4,2gr CO2/litr).

Parametry techniczne:

Automatyczne zamykanie i puszkowanie;

Szybkość pakowania 12 puszek na minutę/ 720 puszek na godzinę lub wyższa;

System puszkowania umożliwiający zmianę wysokości puszki

Regulacja średnicy i typu pokrywy puszki.

System opłukiwania puszki po zszyciu.

Konfiguracja stołowa urządzenia o wymiarach 120 cm x 97 cm x 186-206 cm.

Adres dostawy i odbioru:

Browar De Facto Piotr Domański, Zgoda 14 B, 87-700 Aleksandrów Kujawski

Termin realizacji przedmiotu zamówienia do: 30.04.2022.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy spełniają kryteria oceny oferty. Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty kompletne, złożone na formularzu ofertowym wraz z załącznikami, podpisane.

2. Wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu lub też złożyli ofertę po terminie.

3. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i prowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające szczególnie na:

a ) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c) pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

4. Ocena spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Oferenta.

5. Wartość oferty powinna uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

6. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do działania w imieniu Wykonawcy. W razie takiej potrzeby należy załączyć pełnomocnictwo zgodne z wymogami prawa, pod rygorem uznania, że oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów uzupełnienia lub wyjaśnienia dotyczących treści złożonych ofert, dodatkowych dokumentów, wyznaczając im odpowiedni termin na złożenie wyjaśnień/dokumentów. Brak złożenia wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów w wyznaczonym terminie skutkować będzie odrzuceniem złożonej oferty.

8. Wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi oferent.

9. Oferta musi być sporządzona w języku polskim,

10. Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę.

10. Oferta powinna być złożona w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego (pod rygorem wykluczenia z Postępowania).

11. Dokumentacja do prawidłowego złożenia oferty to:

– Formularz ofertowy – załącznik nr 1;

– oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi.

KRYTERIA OCENY OFERTY:

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:

  • Cena netto – waga 100%,

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszego przedmiotu zamówienia poprzez przyznanie punktów za spełnienie kryterium ceny netto. Ocenie podlegać będzie łącznie cała oferta. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która zdobędzie największą ilość punktów, przy czym zasady przyznawania punktów są następujące:

Kryterium „cena netto”:

  • Oferta z najniższą ceną netto otrzymuje 100 punktów.

  • Pozostałe oferty będą punktowane liniowo (2 miejsc po przecinku) wedle następującej formuły arytmetycznej:

(X/Y) x 100, gdzie:

X = najniższa cena,

Y = cena ocenianej oferty.

Opis sposobu obliczenia ceny

Proponowaną cenę należy przedstawić w Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).

1. Cena ofertowa musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny, uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego oraz obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia określone w Zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami.

2. Wartość oferty musi zostać przedstawiona w jednej z 2 walut: PLN lub EUR, z dokładnością dwóch miejsc po przecinku, jako wartość netto i wartość brutto oraz wskazaniem, w jakiej walucie tę wartość podano.

3. Wartość oferty będzie obowiązywała przez cały okres związania ofertą i będzie wiążąca dla zawieranej umowy.

4. W przypadku podania jakichkolwiek kwot w walutach obcych, Zamawiający dla celów oceny i porównania ofert, przeliczy te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu składania ofert.

Miejsce i termin składania ofert:

1. Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@browardefacto.pl

2. Ofertę należy złożyć  od dnia 06.12.2021 – 30.12.2021

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Dodatkowych informacji na temat Projektu udziela Pan Piotr Domański, mail: biuro@browardefacto.pl

Oferta elektroniczna powinna być przygotowana tak jak oferta składana w formie pisemnej – skany podpisanych dokumentów należy przesłać na adres mailowy Zamawiającego wskazany do kontaktów w sprawie procedury zamówienia. W tytule maila powinna znaleźć się informacja o tym, że mail zawiera ofertę na niniejsze zapytanie ofertowe.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:

1. Zamawiający ma prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny, w szczególności jeśli zajdą następujące okoliczności:

a) Nie złożono żadnej oferty;

b) Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

|O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi wówczas wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o realizację przedmiotu zamówienia. Oferentom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zamknięcia postępowania.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru wykonawcy.

ZAWARCIE UMOWY Z WYKONAWCĄ:

1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów oceny ofert przyjętych w niniejszym zapytaniu.

2. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania oraz danych zawartych w ofercie.

3.Wynik postępowania zostanie umieszczony na stronie internetowej i będzie zawierał informacje: nazwę oraz adres wyłonionego Wykonawcy, datę wpłynięcia oferty, cenę netto.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy podpisanej z dostawcą między innymi w zakresie terminu dostawy oraz terminu płatności za zgodą obydwu stron.

IINFORMACJE POZOSTAŁE:

1. Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych ani wariantowych.

2. Zamawiający w celu zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania – nie stosuje ograniczeń personalnych ani terytorialnych w stosunku do oferentów.

Złączniki do pobrania :

 Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na zakup i dostawę nowej rozlewarki do puszek aluminiowych w ramach projektu grantowego pod nazwą „Projekty grantowe Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie ,,Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej w ramach osi 7.” nr RPKP.07.01.00-04-0035/20 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 7.1. Rozwój Lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 214-2020

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej procedury ofert w ramach zapytania ofertowego z dnia 5.12.2021 na zakup i dostawę nowej rozlewarki do puszek aluminiowych marki The Gosling QuickChange wpłynęła jedna oferta. Z uwagi na spełnienie wszystkich wymogów formalnych i merytorycznych stawianych w zapytaniu ofertowym została przez nas zaakceptowana.

Ofertę złożyła firma:

Crafted Goose BV.

Harlingerstraat 11A

1704 BT Heerhugowaard

The Netherlands

która zaoferowała cenę netto w wysokości: 33 482,00 euro (słownie: trzydzieści trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt dwa euro)

Data złozenia oferty:

29.12.2021